Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB)

De 7 Gelderse Jeugdregio’s  hebben samen met de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) opgesteld. Hiermee wordt een verbeterd stelsel voor kind- en gezinsbescherming in Gelderland beoogd met goede samenwerking tussen de betrokken partners en een terugdringing van de wachtlijsten.

De Gelders Verbeteragenda kent een aantal bouwstenen, waarlangs gewerkt wordt: 

1. Werken vanuit 1 visie
2. Samenwerken en leren op lokaal niveau
3. Lokale aanpak voor veiligheid in gezinnen
4. Beschermingstafels
5. Vereenvoudigd aanmeldproces jeugdhulp
6. Escalatiemodel
7. Regionaal Expert Team (RET)
8. Samen opleiden van professionals

Informatie over de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming en de bouwstenen kunt u vinden op de website van de Gelderse Verbeteragenda.

 

Werkafspraken in Centraal Gelderland

Op basis van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming zijn in Centraal Gelderland diverse werkafspraken gemaakt. Deze zijn op 1 april 2022 van kracht geworden. Jeugdbeschermers zullen vanaf nu structureel contact zoeken met medewerkers van de lokale teams om af te stemmen over de zorgen en hulp voor kinderen en gezinnen uit de betreffende gemeenten. De samenwerking kan voor beide partijen veel meerwaarde opleveren. Hieronder staan de basisafspraken op een rij. 

1. Contactpersonen
De basisafspraak is simpel en eenvoudig. Jeugdbeschermers en medewerkers van lokale teams stemmen met elkaar af als er iets wezenlijks verandert in de bescherming en veiligheid van kinderen en gezinnen. Het kan gaan om elkaar te informeren, vragen om mee te denken over volgende stappen of om mee te denken over de tijdige inzet van passende jeugdhulp. Om dat contact te kunnen leggen is een lijst met contactpersonen opgesteld. Op deze lijst staan per organisatie, gemeente of lokaal team twee contactpersonen met naam, mailadres en telefoonnummer. Deze lijst wordt jaarlijks minimaal twee keer aangepast en is vindbaar op Vendorlink.

2. Gelderse Bepaling Jeugdhulp
Als de jeugdbeschermer besluit om jeugdhulp in te zetten, dan geeft hij een bepaling jeugdhulp af. Inmiddels is voor heel Gelderland de Gelderse Bepaling Jeugdhulp vastgesteld. Hierin is opgenomen welke soort jeugdhulp wordt gezocht. Dit is op hoofdlijnen aangegeven. Er staat niet welke zorgaanbieder dit dient te leveren. Om een beeld te geven is hieronder het formulier te bekijken. Alleen jeugdbeschermers kunnen dit formulier invullen. 

Klik hier voor de Gelderse Bepaling Jeugdhulp.

De afspraak is dat de jeugdbeschermer deze Bepaling deelt met de contactpersoon van het betreffende lokaal team. Deze zorgt dat de Bepaling bij de juiste persoon of personen in de eigen organisatie terecht komt.

3. Aanmeldroute voor inzet jeugdhulp
Voor de aanmelding voor de inzet van jeugdhulp bij zorgaanbieders is een uniform aanmeldformulier opgesteld. Alle GI’s werken met dit aanmeldformulier. Ook de lokale teams of huisartsen kunnen dit aanmeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Centraal Gelderland heeft afgesproken om volgens de 315-route te gaan werken. Daar hoort de afspraak bij dat jeugdbeschermers altijd in gesprek gaan met een contactpersoon van het lokaal team om af te stemmen over de juiste zorg en de best passende zorgaanbieder die dit tijdig kan leveren. Uiteindelijk neemt de jeugdbeschermer het besluit. Mocht er geen tijdige, passende oplossing voorhanden zijn, dan kan het RET CG geraadpleegd worden.

Klik hier voor de 315-route.

Klik hier voor het aanmeldformulier Jeugdhulp deel 1 (inhoudelijke gegevens) en klik hier voor het aanmeldformulier Jeugdhulp deel 2 (persoon specifieke gegevens). 

De jeugdbeschermer zal het aanmeldformulier niet delen met de gemeente of het lokale team. Wel wordt het formulier besproken. De medewerker van het lokale team kan op basis van dit gesprek een aantekening in het (bestaande) dossier van het kind of gezin maken. Het is niet de bedoeling om op basis van zo’n gesprek een nieuw dossier aan te maken.

Voor de inzet van consultatie en advies door jeugdbescherming kan gebruik worden gemaakt van het Gelderse aanmeldformulier voor preventieve (ondersteunende) dienstverlening. Klik hier voor het aanmeldformulier. 

4. Regionaal Expert Team Centraal Gelderland (RET CG)
Het RET CG is een regionaal team met experts voor complexe casuïstiek die valt onder de Jeugdwet. Wanneer verwijzers binnen de jeugdhulp vastlopen in het organiseren van tijdig en passende zorg, kan een jeugdige en zijn gezin worden aangemeld bij het RET CG. Veelal gaat het over jeugdigen en gezinnen die deskundigheid nodig hebben van verschillende experts. Het RET CG zorgt ervoor dat er voor elk kind dat is aangemeld, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag, er experts aanwezig zijn die kunnen bijdragen aan het adviseren van tijdige en passende hulp. Dat is niet altijd een eenvoudige opgave maar wel onze ambitie. Het RET CG ondersteunt verwijzers bij het tijdig vinden van passende jeugdhulp. 

Klik hier voor meer informatie en contactgegevens van het RET. 

5. Toekomsttuin Kind- en Gezinsbescherming
In 2022 wordt een toekomsttuin voor kind- en gezinsbescherming voorbereid. Doel van de toekomsttuin is om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en kinderen niet worden belemmerd in hun ontwikkeling. Medewerkers van Lokale Teams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming gaan door intensief samenwerken hun kennis, ervaring en vaardigheden bundelen. Op deze manier kan een nieuwe geïntegreerde, gezinsgerichte aanpak worden ontwikkeld. Zie ook ToekomstTuin Centraal Gelderland

Cookie-instellingen