Beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verantwoordelijk voor beschermd wonen op grond van de Wmo 2015. De doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang is opgeschoven.

Transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis
De financiële doordecentralisatie op basis van een objectief verdeelmodel gebaseerd op het inwoneraantal, start een jaar later en werkt met een ingroeipad van 10 jaar (2023-2032). De doordecentralisatie en transformatie beschermd wonen is gebaseerd op het rapport 'Toekomst Beschermd Wonen, van Beschermd wonen naar een Beschermd Thuis' van de commissie Dannenberg.

In de visie op opdrachtgeverschap in de regio Centraal Gelderland is een nieuwe visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang beschreven. Deze visie gaat uit van een inclusieve samenleving waarin ook mensen met psychische problematiek midden in de samenleving kunnen leven en meedoen.

Transformatieopgave
De gemeenten staan dus voor een grote transformatieopgave om een breed palet aan voorzieningen en woonvormen te bieden, variërend van zelfstandig wonen met lichte vormen van begeleiding tot gespecialiseerde opvang en beschermd wonen.

In de regio Centraal Gelderland speelt daarnaast dat in vergelijking met regio's elders in het land, het aantal plaatsen beschermd wonen in verhouding tot het aantal inwoners, hoog is en ook niet gelijkmatig is verspreid over de diverse regiogemeenten. Op basis van wat we nu weten over de uitwerking van het toekomstige financiële verdeelmodel, hebben we straks minder middelen te besteden aan beschermd wonen.

Samenwerking
De transformatieopgave vraagt samenwerking binnen de gemeente, tussen de gemeenten en ook met aanbieders en woningcorporaties. De Rijksoverheid en de VNG hebben afgesproken dat iedere centrumregio in Nederland met een regionaal plan komt waarin de visie en concrete uitwerking op het gebied van de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang regionaal wordt ingevuld. In de regio Centraal Gelderland hebben we dat uitwerkt in de Kadernota “Samen aan Zet – de volgende stap in de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis”.

Cookie-instellingen